Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện liên thông Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử

10/05/2023

Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện liên thông Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử

Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện liên thông Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử