QĐ số 1166/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ xung trong lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS

18/06/2021

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ xung trong lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ xung trong lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Tệp đính kèm