QĐ số 37/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ xung trong lĩnh vực Dược

18/06/2021

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ xung trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ xung trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Tệp đính kèm