Mờ tham gia báo giá Gói thầu Kiểm định, kiểm tra về an toàn và tính năng kỹ thuật Trang thiết bị Y tế năm 2023

14/09/2023

Mờ tham gia báo giá Gói thầu Kiểm định, kiểm tra về an toàn và tính năng kỹ thuật Trang thiết bị Y tế năm 2023

 Mờ tham gia báo giá Gói thầu Kiểm định, kiểm tra về an toàn và tính năng kỹ thuật Trang thiết bị Y tế năm 2023