Ban Lãnh Đạo Sở Y Tế Tỉnh Điện Biên

09/06/2017

Ban Lãnh Đạo Sở Y tế tỉnh Điện Biên

     

BSCKII. Lường Văn Kiên

Phó giám đốc Sở Y tế

DSCKI. Phạm Giang Nam

 Giám đốc Sở Y tế

BSCKII. Vừ A Sử

Phó giám đốc Sở Y tế