Danh sách các phòng ban chức năng Sở Y tế tỉnh Điện Biên

09/06/2017

Sở Y tế tỉnh Điện Biên được chia thành 6 phòng ban chức năng và bộ phận chuyên môn được tổ chức như sau:

1. VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ

2. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

3. PHÒNG NGHIỆP VỤ Y DƯỢC

4. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

5. PHÒNG THANH TRA

6. CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ