QĐ số 1377/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tại Bộ phận TT-TKQ thuộc phạm vi QL của Sở Y tế ĐB

25/08/2023

QĐ số 1377/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tại Bộ phận TT-TKQ thuộc phạm vi QL của Sở Y tế ĐB

QĐ số 1377/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tại Bộ phận TT-TKQ thuộc phạm vi QL của Sở Y tế ĐB

Tệp đính kèm