Quyết định 215/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh Điện Biên TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

06/02/2024

Quyết định công bố Danh mục TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; thu tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Quyết định công bố Danh mục  TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; thu tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên