Thư mời báo giá TTYT Thị xã Mường Lay 09/11/2023

12/11/2023

Thư mời báo giá TTYT Thị xã Mường Lay 09/11/2023 Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu kiểm định, hiệu chuẩn máy thở, máy gây mê kèm thở, dao mổ điện cao tần

Thư mời báo giá TTYT Thị xã Mường Lay 09/11/2023 Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu kiểm định, hiệu chuẩn máy thở, máy gây mê kèm thở, dao mổ điện cao tần