Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, gia hạn TTHC thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh.

29/03/2024

Sở Y tế thông báo kể từ ngày 29/3/2024 bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp tục tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Đối với các lực lượng vũ trang việc cấp Giấy phép hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Bộ quốc phòng và Bộ Công an cấp (theo quy định tại Nghị định 16/2024/NĐ-CP ngày 16/02/2024 của Chính phủ quy định người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân).