Quyết định phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thông tin Sở Y tế

31/12/2023

Quyết định phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thông tin Sở Y tế

Quyết định phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thông tin Sở Y tế