Các văn bản triển khai dự án phát triển toàn diện trẻ thơ

Phê duyệt dự án phát triển toàn dien trẻ thơ tỉnh Điện Biên

19/08/2019

Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động cua Ban quản lý dự án PTTDTT tỉnh Điện Biên 2017 -2012

19/08/2019

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án do quỹ nhi đồng liên hợp quóc viện trợ không hoàn lại cho UBND tỉnh Điện Biên

19/08/2019

Kế hoạch phát triển toàn diện trẻ thơ tỉnh ĐIện Biên

19/08/2019

Quyết định thành lập ban quản trị DAPTTD trẻ thơ tỉnh Điện Biên

19/08/2019