Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 25/12/2023

02/01/2024

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực tài chính Y tế thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tình Điện Biên công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực tài chính Y tế thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên