Thông báo

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển sau khi kiểm tra phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức Y tế năm 2023

21/09/2023

TB Về việc chuyển trụ sở làm việc Sở Y tế tỉnh Điện Biên

04/08/2023

Cơ sở đủ điều kiệm tiêm chủng TTYT huyện Tuần Giáo 18/08/2023.

18/08/2023

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng và thay đổi tên người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng

15/08/2023

Về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2023

14/08/2023