Chuyển đổi số ngành Y tế

đẩy mạnh việc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện, cơ sở y tế

12/05/2022

KẾ HOẠCH Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với thanh toán không dùng tiền mặt Ngành Y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022 - 2025

28/03/2022

Về việc Kiện toàn ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành y tế tỉnh ĐIện Biên

25/03/2022

tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách để triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số lĩnh vực Y tế

23/03/2022

Triển khai Chỉ thị 06/CT-UBND về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số.

17/07/2022