Chuyển đổi số ngành Y tế

thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

02/11/2022

đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số theo kế hoạch và nhiệm vụ nâng cao chỉ số Hiện đại hóa hành chính ngành Y tế

16/09/2022

Triển khai Chỉ thị 06/CT-UBND về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số.

12/07/2022