Chuyển đổi số ngành Y tế

Kế hoạch triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2023 - 2025

21/06/2023

Báo cáo Tình hình triển khai chương trình chuyển đổi số của ngành Y tế năm 2023

28/11/2023

Quyết định số 1962/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT

30/11/2023