Chuyển đổi số ngành Y tế

KẾ HOẠCH Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin ngành Y tế năm 2023

22/11/2022

Triển khai cài đặt ứng dụng VneID và định danh điện tử mức độ 2

05/05/2023

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022

31/12/2022