Chuyển đổi số ngành Y tế

Tăng cường tuyên truyền tiện ích mới trên phiên bản mới VNeiD

08/03/2024

Hưởng ứng cài đặt ứng dụng Điện Biên Smart

01/03/2024

Quyết định phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thông tin Sở Y tế

31/12/2023

Kế hoạch Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin ngành Y tế năm 2024

16/01/2024

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số ngành Y tế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

27/04/2021